Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) is tans uit druk en word vervang deur die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en Supplement op CD, wat ook die Supplement se inligting bevat.

Die eerste Afrikaanse etimologiewoordeboek in 36 jaar, die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA), is op Vrydag 13 Junie 2003 bekend gestel.

Die EWA bevat meer as 8 000 trefwoorde wat sorgvuldig gekies is om die ryk, multikulturele oorsprong van Afrikaanse woorde te illustreer. Die woordeboek is 'n leesfees vir elkeen wat meer van die herkoms van Afrikaanse woorde te wete wil kom. Lesers sal 'n goeie aanduiding kry van wat sedert 1652 met die Nederlandse woordeskat in Suid-Afrika gebeur het, en ook van dít wat Afrikaans sonder die toedoen van Nederlands bygekry het.

 

Die woordeboek het 'n maklik leesbare karakter deurdat verskillende soorte inligting duidelik van mekaar geskei word. Die EWA tree vernuwend op deur ruim aandag aan betekenisaanbieding te bestee, interessante benoemingsmotiewe aan te bied, en die onderskeid tussen verskillende tipes etimologiese inligting tipografies te markeer.

Die projek is reeds in 1995 begin met 'n voorstel vir 'n etimologiese samewerkingsooreenkoms deur die Direkteur van die Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), prof. Piet van Sterkenburg. Die groot behoefte aan 'n Afrikaanse etimologiewoordeboek is deur die Hoofredakteur van die WAT, dr. Dirk van Schalkwyk, ingesien, aangesien die enigste soortgelyke werk -- Afrikaanse Etimologieë van S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber -- reeds in 1967 verskyn het. Die EWA is saamgestel met fondse wat uit Nederland bekom is.

Gevestigde name in die taalkundewêreld, soos prof. Fons Moerdijk, Oudhoofredakteur van die Woordenboek der Nederlandsche Taal en tans Hoofredakteur van die Algemeen Nederlands Woordenboek, asook die alombekende Afrikaanse taalguru, wyle prof. Johan Combrink, is by die projek betrek, eg. om opleiding te verskaf en lg. as mede-outeur saam met dr. Helena Liebenberg.

Na prof. Combrink se afsterwe in Julie 1999 is die redaksie in 2001 hersaamgestel, met mnr. Gerhard van Wyk as Tegniese Redakteur om die manuskrip te redigeer en tegnies te versorg, en met dr. Liebenberg, prof. Johan Lubbe, mev. Alet Cloete en mnr. Anton Jordaan as outeurs.

Klik hier vir die bestelvorm.