Die aktiwiteite van die Buro word gerig deur sy missie en taak.

Die MISSIE van die Buro van die WAT is om die Afrikaanse taal en die gebruikers daarvan te dien, asook die leksikografie in die algemeen, veral die Suid-Afrikaanse leksikografie.

Sy TAAK is:

 1. om die samestelling van die WAT voort te sit, so spoedig moontlik af te handel en die WAT van tyd tot tyd te verbeter deur
  (a) die woordeskat van die Afrikaanse taal in al sy variasies deurlopend, verteenwoordigend en omvattend in leksikografies bewerkbare vorm te versamel, te orden en te bewaar, en
  (b) die versamelde materiaal volgens wetenskaplik verantwoorde leksikografiese beginsels in die vorm van 'n gesaghebbende, gebruikersgerigte, sinchroniese verklarende woordeboek in opeenvolgende dele te bewerk;
 2. om op 'n beheerde wyse toegang aan bona fide-navorsers tot die taalmateriaal en bronne van die Buro te verleen en taalnavrae te beantwoord;
 3. om hom te beywer om saam met buite-outeurs toepaslike leksikografiese produkte tot stand te bring;
 4. om die WAT en alle satellietpublikasies koste-effektief te produseer;
 5. om alle produkte dinamies en ekonomies te bemark;
 6. om 'n groeipunt en stimulus vir leksikografiese aktiwiteite en metaleksikografiese denke te wees;
 7. om met Suid-Afrikaanse en buitelandse leksikografiese en taalkundige instellings te skakel met die oog op die uitruil van leksikografiese kennis, inligting en publikasies;
 8. om 'n bydrae tot die leksikografiepraktyk en -teorie te lewer in die vorm van wetenskaplike geskrifte;
 9. om deur samewerking met eksterne woordeboekprojekte die algemene peil van die leksikografie, veral in Suid-Afrika en Afrika, te help verhoog;
 10. om deur opleiding 'n aktiewe rol te speel in die regstelling van ongelykheid op leksikografiese terrein;
 11. om 'n bydrae te lewer tot die vestiging en uitbouing van die Suid-Afrikaanse leksikografie ter ondersteuning van die doelwitte van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad; en
 12. om in sy werksaamhede en produkte altyd behoeftegerigtheid en gehalte na te streef.