A

aanh.
aant.
aanv.
aanw.
abs.
a.d.
advt.
afk.
afl.
Afr.
agterv.
a.g.v.
akk.
alg.
Amer.
Apr.
Arab.
Aram.
art.
attr.
Aug.
aanhaling
aantekening(e)
aanvoegende
aanwysende
absoluut
aan die
advertensie
afkorting(s)
afleiding(s); aflewering
Afrika, Afrikaans(e)
agtervoegsel(s)
as gevolg van
akkusatief, akkusatiewe
algemeen
Amerika, Amerikaans(e)
April
Arabies(e)
Aramees, Aramese
artikel(s)
attributief, attributiewe
Augustus

B

b.d.
beh.
bep.
bes.
bet.
betr.
bew.
bg.
b.nw.
bv.
bw.
byskr.
Byv.
byv.
byw.
by die
behorende
bepaald(e); bepaling(s)
besitlike
betekenis(se)
betreklike
bewerker(s)
bogenoemde
byvoeglike naamwoord(e)
byvoorbeeld
bywoord(e)
byskrif
Byvoegsel
byvoeglik(e)
bywoordelik(e)

C

°C
c
cm
cm2
cm3
graad, grade Celsius
sent
sentimeter
vierkante sentimeter
kubieke sentimeter

D

D.
Dan. 
dankb.
dankw. 
dat. 
Des. 
Deut. 
d.i. 
dikw. 
d.m.v. 
dr. 
dw. 
d.w.s. 
Duits(e)
Daniël
dankbetuiging
dankwoord
datief, datiewe
Desember
Deuteronomium
dit is
dikwels
deur middel van
druk
deelwoord
dit wil sê

E

e.a.
e.d. 
e.d.m. 
Ef. 
eg. 
Eks. 
ekv. 
ekvv. 
ellipt. 
Eng. 
ens. 
Eseg. 
Est. 
etim. 
euf. 
Eur. 
e.v.
Ex.
en ander(e)
en dergelike
en dergelike meer
Efesiërs
eersgenoemde
Eksodus
enkelvoud
enkelvoudsvorm
ellipties
Engels(e)
ensovoorts
Esegiël
Ester
etimologie(s)
eufemisties(e)
Europa, Europees, Europese
en volgende
Exodus

F

°F 
fam. 
Febr. 
fig. 
Fil. 
Filem. 
Fr. 
graad, grade Fahrenheit
familie(s)
Februarie
figuurlik(e)
Filippense
Filemon
Frans(e)

G

g
Gal. 
geb. 
gebr. 
geleentheidss. 
Gen. 
gen. 
Geref. 
Germ. 
get.
gew. 
Got.
Gr.
graadw. 
G.W. 
gram
Galasiërs
gebore; gebiedende
gebruiklik(e)
geleentheidsamestelling(s)
Genesis
genitief, genitiewe
Gereformeerde
Germaans(e)
geteken
gewoonlik
Goties(e)
Grieks(e)
graadwoord
Griekwaland-Wes

H

H.
ha
Hab.
Hag.
Hand.
Heb.
Hebr. 
hers. 
Herv.
hfs.
hl. 
hoofart.
hooftelw. 
hoofww. 
Hoogl.
Hos.
hulpww. 
Hz 
Heilige
hektaar
Habakuk
Haggai
Handelinge
Hebreërs
Hebreeus(e)
hersiener(s)
Hervormde
hoofsaaklik
hoofletter(s)
hoofartikel
hooftelwoord(e)
hoofwerkwoord(e)
Hooglied
Hosea
hulpwerkwoord(e)
hertz

I

i.d. 
I.G. 
iem.
Ind. 
inf. 
inl.
i.p.v.
iron.
It. 
iter. 
i.t.v. 
i.v.m. 
in die
Indo-Germaans(e)
iemand
Indies(e)
infinitief, infinitiewe
inleiding
in plaas van
ironies
Italiaans(e)
iteratief, iteratiewe
in terme van
in verband met

J

Jak. 
Jan.
Jap. 
Jav. 
Jer.
Jes.
jg.
Joh.
Jos.
Jud.
Jul.
Jun.
Jakobus
Januarie
Japannees, Japannese; Japans(e)
Javaans(e)
Jeremia
Jesaja
jaargang
Johannes
Josua
Judas
Julie
Junie

K

Kaapl.
Kat. 
kg
kHz
Klaagl.
klankn.
kl.
km
Kol.
koll. 
komp. 
Kon.
koppelww. 
Kor. 
K.P.
Kron.
kub.
KZN 
Kaapland
Katoliek(e)
kilogram
kilohertz
Klaagliedere
klanknabootsing
kleinletter
kilometer
Kolossense
kollektief, kollektiewe
komparatief, komparatiewe
Konings
koppelwerkwoord(e)
Korinthiërs, Korintiërs
Kaapprovinsie
Kronieke
kubieke
KwaZulu-Natal

L


Lat. 
lett. 
Lev.
lg.
log.
Luk.
lw. 
liter
Latyn(se)
letterlik(e)
Levitikus
laasgenoemde
logaritme
Lukas
lidwoord(e)

M

m
m2
m3
Mal.
Mark.
Matt.
m.a.w.
m.b.t.
m.b.v.
m.d.
med.
medew.
medeww.
meton.
mg
MHz
min.
mℓ
ml.
mm
mm2
mm3
Mnl.
mntl.
Mrt.
mv.
mvv.
meter
vierkante meter
kubieke meter
Maleagi; Maleis(e)
Markus
Mattheus, Mattheüs
met ander woorde
met betrekking tot
met behulp van
met die
mededeling(s)
medewerker(s)
medewerkwoord(e); medewerkwoordelik(e)
metonimies
milligram
megahertz
minuut, minute
milliliter
manlik(e)
millimeter
vierkante millimeter
kubieke millimeter
Middelnederlands(e)
moontlik
Maart
meervoud
meervoudsvorm

N

N.
nabep.
Nah.
Namakw.
n.a.v.
n.C.
n.d.
Ndl.
Ned.
Ned.
Neh.
N.G.K.
N.H.K.
nl.
N.O.
no.
N.O.I.
nom.
Nov.
nr.
N.T.
Num.
nv.
N.W.
Noord
nabepaling(s)
Nahum
Namakwaland
na aanleiding van
na Christus
na die
Nederlands(e)
Geref. Nederduitse Gereformeerde
Herv. Nederduitsch Hervormde
Nehemia
Nederduitse Gereformeerde Kerk
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
naamlik
Noordoos
nommer(s)
Nederlands-Oos-Indië
nominatief, nominatiewe
November
nommer(s)
Nuwe Testament, Nieu-Testamenties(e)
Numeri
naamval
Noordwes

O

O.
o.a.
Ob.
Okt.
o.m.
omstr.
onbep.
ondersk.
onderskr.
ong.
onoorg.
onpers.
ons.
onvolt.
oorg.
oorl.
oorspr.
O.P.
Op.
opm.
opskr.
opst.
O.T.
O.V.S.
Oos
onder ander(e)
Obadja
Oktober
onder meer
omstreeks
onbepaalde
onderskeiding
onderskrif
ongeveer
onoorganklik(e)
onpersoonlik(e)
onsydig(e)
onvoltooid(e)
oorganklik(e)
oorlede
oorspronklik
Oostelike Provinsie
Openbaring
opmerking
opskrif
opsteller(s)
Ou Testament, Ou-Testamenties(e)
Oranje-Vrystaat

P

par.
Pers.
pers.
person.
Pet.
Port.
Pred.
pred.
Prot.
Ps.
paragraaf
Persies(e)
persoonlik(e)
personifiërend
Petrus
Portugees, Portugese
Prediker
predikaat; predikatief, predikatiewe
Protestants(e)
Psalm

R

R
red.
resp.
Rig.
Rom.
Rus.
R.S.A.
rand
redakteur(s)
respektiewelik
Rigters
Romeine; Romeins(e)
Russies(e)
Republiek van Suid-Afrika

S

S.
s
‘s
S.A.
Sag.
Sam.
samest.
s.d.
Sef.
selfst.
Sept.
sg.
sin.
sinek.
s.j.
Skand.
skr.
Skt.
Slaw.
s.nw.
So.
S.O.
Sp.
sp.
s.p.
spp.
Spr.
ss.
subsp.
sup.
S.W.
S.W.A.
Suid
sekonde(s)
hanks
Suid-Afrika, Suid-Afrikaans(e)
Sagaria
Samuel
samesteller(s)
sien daar
Sefanja
selfstandig(e)
September
sogenaamd(e)
sinoniem(e)
sinekdogies
sonder jaartal
Skandinawies(e)
skrywer(s)
Sanskrit
Slawies(e)
selfstandige naamwoord(e)
Sotho
Suidoos
Spaans(e)
species, spesie
sonder plek
species, spesies
Spreuke
samestelling(s)
subspecies, subspesie(s)
superlatief, superlatiewe
Suidwes
Suidwes-Afrika, Suidwes-Afrikaans(e)

T

t.d.
teenst.
teenw.
telw.
Tess.
t.g.v.
Thess.
Tim.
Tit.
toek.
t.o.v.
Tvl.
t.w.
tw.
tot die
teenstelling
teenwoordige
telwoord(e)
Tessalonisense
ten gevolge van, ten gunste van
Thessalonicense
Timoteus, Timotheüs
Titus
toekomende
ten opsigte van
Transvaal
te wete
tussenwerpsel(s)

U

uitdr.
uitg.
uitdrukking(s)
uitgawe

V

V
v.
var.
vb(e).
v.C.
v.d.
verafr.
verl.
versam.
vert.
verw.
vgl.
vk.
vkw.
vkwv.
vlgs.
vnw.
V.O.C.
voegw.
vol.
volksetim.
volt.
voorbep.
voors.
voorv.
voorw.
vr.
VS
V.S.A.
volt
vers
variëteit
voorbeeld(e)
voor Christus
van die
verafrikaansing, verafrikaans(te)
verlede
versamelaar(s)
vertaler(s); vertaalde
verwerker(s)
vergelyk
vierkant(e)
verkleinwoord(e)
verkleinwoord(s)vorm
volgens
voornaamwoord(e)
Generale Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie
voegwoord(e)
volume
volksetimologies(e)
voltooid(e)
voorbepaling(s)
voorsetsel(s)
voorvoegsel(s)
voorwoord
vroulik(e)
Vrystaat
Verenigde State van Amerika

W

W
W.
wederk.
wsk.
wisselv.
wo.
W.P.
ww.
watt
Wes
wederkerend(e)
waarskynlik
wisselvorm
waaronder
Westelike Provinsie
werkwoord(e); werkwoordelik(e)

X

Xh. Xhosa

Z

Z.
Z.A.R.
Zulu
Zuid-Afrikaansche Republiek