• 02/02/2022

Vakante betrekking: Kantoorbestuurder

KANTOORBESTUURDER

Die suksesvolle Afrikaanssprekende kandidaat moet oor besondere taal- en rekenkundige vaardigheid beskik.

Kwalifikasie:  Toepaslike tersiêre opleiding in algemene en finansiële administrasie

Ervaring:  10 jaar bewese ervaring in kantoorbestuur

Ander vereistes:

Uitstekende administratiewe en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels
Bewese rekenaarvaardigheid in veral MS Word, MS Outlook en MS Excel
Bewese kennis van finansiële administrasie en boekhouding
Basiese kennis van finansiële beleggings
Kennis van die Universiteit Stellenbosch se finansiële stelsel sal ‘n aanbeveling wees
Goeie internet- en sosialemediavaardighede
Uitstekende beplannings-, organiserings- en prioritiseringsvaardigheid
Die vermoë om effektief onder druk te funksioneer en by sperdatums te hou
Die vermoë om selfstandig en noukeurig te werk
Eie vervoer

Besondere pligte binne die algemene en finansiële admininstrasie:

Reël van vergaderings en die hou van notules
Verkope, versending en voorraadtelling van WAT-produkte
Hulp met die opstel van begrotings en finansiële verslae
Samewerking met ouditeure vir jaarlikse oudit
Reis- en verblyfreëlings, reël van funksies

Diensaanvaarding:  1 April 2022

Sluitingsdatum:  21 Februarie 2022

Navrae: Voor 14 Februarie aan die Hoofredakteur: wfb@sun.ac.za of 021 887 3113

Aansoeke moet die volgende insluit: Aansoekbrief, CV met relevante inligting, name en kontakbesonderhede van twee referente, gewaarmerkte afskrifte van ID en kwalifikasies

Rig aansoeke aan: Die Hoofredakteur, Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Banhoekweg 115, Stellenbosch, 7600

Deel op Sosiale Media